Svazek obcí Drahansko a okolí

Předmětem činnosti Svazku obcí Drahansko a okolí je výstavba a následná společná správa a řízení skupinové vodohospodářské infrastruktury v obcích Svazku a dlaších společných rozvodů až po jejich napojení do místních sítí.

Svazek má charakter dobrovolného svazku obcí. V současné době jsou jeho členy:

Název obce Adresa
Městys Protivanov Náměstí 32, 798 48 Protivanov IČ:00288675
Obec Otinoves Otinoves 177, 798 61 Drahany IČ:00288594
Městys Drahany Drahany 26, 798 61 Drahany IČ:00288209
Obec Vysočany Vysočany 130, 679 13 Sloup v Moravském Krasu IČ:00281301
Obec Malé Hradisko Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko IČ:00288454
Obec Suchdol Jednov 38, 798 45 Suchdol IČ:00288837
Obec Stařechovice Stařechovice 71, 798 41 p. Kostelec na Hané IČ:00288802
Stoková síť obce Stařechovice
Obec Šubířov Šubířov 40, 798 52 Šubířov IČ:00288845

Obec se stává členem svazku schválením jejího přijetí zastupitelstvy obcí, které jsou členy Svazku. Žádost o přijetí se podává písemně a musí být doložena usnesením zastupitelstva obce, ve kterém je schválena přihláška do Svazku, včetně poskytnutí členského příspěvku schváleného valnou hromadou.

Vystoupení obce ze Svazku je vždy k 31.12. kalendářního roku. Úmysl skončit členství musí být písemně oznámeno předsedovi Svazku nejméně tři měsíce před 31.12. kalendářního roku.


Stanovy svazku
Dodatek stanov č.1-3
Dodatek stanov č.4


Informace o zpracování osobních údajů odběratelů

Ve smyslu čl. 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) dodavatel informuje, že jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje odběratelů získané od odběratelů jako subjektů údajů nebo získané z jiného zdroje na základě pověření vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s odběratelem.
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, jméno a příjmení zmocněnce, adresa místa podnikání, jméno a příjmení statutárního zástupce, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa odběrného místa (číslo popisné, parcelní číslo), číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, počet trvale připojených osob, četnost a výše záloh.
Právním základem zpracování osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jíž je odběratel stranou.
Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností ze Smlouvy o odvádění odpadních vod, vymáhání pohledávek, plnění povinností v oblasti veřejného práva, zejména ve vztahu k resortním dozorovým orgánům, Policii ČR, aj. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje i pro jiný účel, než pro který byly osobní údaje shromážděny, pouze pokud je zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně shromážděny, a pokud dodavatel provede posouzení zákonitosti dle čl. 6 odst. 4 GDPR. Osobní údaje nebudou předávány jinému správci s výjimkou předávání údajů orgánům veřejné správy v souladu s plněním povinností dle právních předpisů a v jednotlivých případech právnímu zástupci správce za účelem vymáhání pohledávek správce nebo zastupování ve správním nebo soudním řízení. Osobní údaje nemohou být předávány do třetích zemí. Osobní údaje mohou být zpracovávány zpracovatelem na základě smluvního vztahu se správcem.
Dokumenty v listinné podobě obsahující osobní údaje budou uchovávány v uzamčené skříni a přístup k nim bude mít pouze oprávněné osoby. Dokumenty v elektronické podobě budou uchovávány v hesly zabezpečeném počítači a přístup k nim budou mít opět pouze oprávněné osoby. Osobní údaje týkající se smluvních vztahů budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu + 5 let.
Odběratel jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly, právo na opravu nepřesností v osobních údajích, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobním údajům a má právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud by nakládání s jeho osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy.

Kontaktní údaje na správce viz. záložka kontakt

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Nikola Hlubinková
Suchý 62
Boskovice 680 01
e-mail: NikolHlubinkova@seznam.cz
tel: +420 731 929 800